ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die ThxVille, met adres te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 503, organiseert.

 1. ThxVille organiseert 3 wedstrijden, waarbij binnen de periode van 14 tot 21 september 2018, 3 ballonvaartvluchten gewonnen kunnen worden. De wedstrijden veronderstellen doorgaans een deelname via social media.
  1. Wedstrijd Monsieur Hulot: vindt plaats op vrijdag 14 september en op zondag 16 september 2018.
  2. Wedstrijd Retro outfit: vindt plaats op vrijdag 14 september en op zondag 16 september 2018. De foto met het meeste aantal likes op vrijdag 21 september om 10u wint deze wedstrijd.
  3. Fotowedstrijd: vindt plaats op vrijdag 14 september en op zondag 16 september 2018.

De winnaars van de wedstrijden worden ten laatste in de week van 24 september 2018 bekend gemaakt.

 1. ThxVille kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van ThxVille om, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of de wedstrijd of de prijs wordt aangepast of wordt geannuleerd. ThxVille kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor een probleem bij de communicatiediensten (bijvoorbeeld overbelasting van een GSM-netwerk) waardoor niet (of niet tijdig of zoals gewenst) kan worden deelgenomen.
   
 2. Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie,…) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. De geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld en/of door trekking bepaald wie uiteindelijk een prijs wint.
   
 3. ThxVille personeelsleden, ThxVille bedrijfsleiders en partijen (en desgevallend hun personeelsleden/bedrijfsleiders) waar ThxVille op zelfstandige basis mee samenwerkt voor een bepaalde wedstrijd mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd. De gezinsleden en familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen zijn ook uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.
   
 4. Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaandelijke toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. ThxVille houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren te controleren evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door ThxVille opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.
   
 5. In de privacy verklaring wordt uiteengezet op welke manier ThxVille de persoonsgegevens van deelnemers zal verwerken.
   
 6. De winnaar gaat ermee akkoord dat zijn/ haar naam vermeld wordt in / op de communicatiekanalen van ThxVille (bv. websites, emails, Facebookpagina…).

De winnaar verleent ThxVille de toestemming haar/ zijn afbeelding, stem en naam te gebruiken met het oog op de vervaardiging en de exploitatie van foto’s en video’s hiervan. Het gaat om het vastleggen van haar/ zijn afbeelding, stem en naam in de opname van foto’s en video’s, deze opname uit te zenden, van deze opname en/of uitzending reproducties te maken en de reproducties en uitzending op hun beurt verder te exploiteren, al dan niet door derden, met inbegrip van promotioneel gebruik.”

 1. ThxVille is eveneens niet verantwoordelijk voor enige schade die een winnaar oploopt en/ of veroorzaakt, indien deze winnaar zich bv. verplaatst naar een activiteit, die de prijs van een bepaalde wedstrijd vormt.
   
 2. ThxVille verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. ThxVille kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs.
   
 3. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar van een wedstrijd en is dus niet overdraagbaar (met inbegrip van enige verkoop) aan andere personen.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. B.T.W. en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

 1. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege ThxVille.
   
 2. Indien een prijs niet meer leverbaar is, kan deze vervangen worden door een prijs van dezelfde of een hogere waarde. De winnaars worden hiervan op de hoogte gesteld.
   
 3. Indien een prijs verstuurd wordt, is ThxVille niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of derde partijen of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd, kan ThxVille eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.
   
 4. Winnaars krijgen bericht dat zij een prijs hebben gewonnen via een brief/ email, via persoonlijk telefonisch contact, via SMS of op een andere wijze, dit alles afhankelijk van het soort wedstrijd.
   
 5. Alle prijzen worden aan de winnaars bezorgd zo snel mogelijk na bekendmaking van de winnaars. Dit kan echter wel een zekere vertraging oplopen, buiten de wil van ThxVille om.
   
 6. Voor vragen over de wedstrijd als dusdanig kan de deelnemer op eigen kosten tijdens de kantooruren contact opnemen met ThxVille op 09 277 77 53, met dien verstande dat er nooit wedstrijdvragen telefonisch worden meegedeeld.
   
 7. Dit wedstrijdreglement kan door eenieder worden opgevraagd middels een voldoende gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde omslag dat wordt toegezonden aan ThxVille op het volgend adres: ThxVille, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 503, 9000 Gent, ten laatste acht dagen voor de einddatum van de betrokken wedstrijd.
   
 8. ThxVille kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.
   
 9. Alle betwistingen dienen binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan ThxVille, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 503, 9000 Gent tegen wiens beslissingen geen verhaal of beroep bestaat.
   
 10. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de volledige aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.